Nabídka odborných činností pro partnery/zákazníky


Vývoj elektronických zařízení pro průmysl a dopravu
- diagnostika elektronických systémů
- technické systémy pro rozpoznávání a klasifikaci objektů
- měření a zpracování technologických veličin (hmotnost, průtok, teplota, tlak, ... )
- visualizace průmyslových řídících systémů
- aplikace speciálních senzorů
- řízení akčních členů
 
Vývoj zařízení impulsní techniky
- impulsní napájecí zdroje pro průmysl
- nabíjecí technika
- měničové systémy
 
Vývoj a monitorování řídících systémů na průmyslových sběrnicích
- aplikace sběrnic CAN, LIN, LonWorks atd.
- elektronika v automobilovém průmyslu
 
Vývoj speciálních elektronických zařízení
- vývoj zařízení s vysokou spolehlivostí a zabudovanou diagnostikou
- vývoj speciálních měřících systémů s velmi malým příkonem
- vývoj elektronických obvodů pro senzory plynů a tlaků
- vývoj elektronických zařízení pro medicínu
- návrh a vývoj speciálních počítačových karet - ISA, PCI, PCMCIA, PC/104
- realizace systémů umělé inteligence, aplikace neuronových sítí
- vývoj zařízení pro číslicové zpracování signálů, aplikace signálových procesorů

Teoretický i praktický návrh systémů
- počítačové návrhy
- návrh regulátorů
- návrh nelineárních a adaptivních řídicích systémů
- návrh optimálních, adaptivních a nelineárních filtrů a rekonstruktorů stavu
- simulace dynamických systémů
 
Vývoj zařízení s jednočipovými mikropočítači
- Široké spektrum mikropočítačových platforem 8-, 16- a 32-bitových různých výrobců (Texas Instruments, Intel, Motorola, Atmel, ...)
- kompletní systémy s převodníky a akčními prvky
- kombinace se signálovými procesory
- spolupráce řídících systémů s aplikacemi na PC
 
Využití programovatelných logických polí FPGA, simulace a programování ve VHDL
- návrh, simulace a realizace číslicových systémů v jazyce VHDL
- aplikace programovatelných logických polí FPGA v průmyslu
- návrh systémů založených na softwarových procesorech v obvodech FPGA
 
Programování v asembleru a vyšších jazycích, vývoj aplikačních programů
- pro jednočipové mikropočítače i PC
- programování v C++, VisualBasic, C#, dot.net
- administrace systémů Windows, Linux
- intranetové a internetové aplikace založené na PHP, C# vhodné pro zpracování dat, vizualizaci apod. s podporou databázových funkcí
 
Vývoj prostředků interakce člověk - technologický systém
- simulace na PC, ověření algoritmů
- HW realizace
- spolupráce s psychology
 
Lékařská elektronika - vývoj přístrojového a programového vybavení pro zátěžové testy
 
Problematika elektromagnetické kompatibility elektronických řídících systémů a železničních zabezpečovacích systémů
- dlouhodobě řešená problematika zaměřená na konstrukci EMC odolných řídících systémů, vedoucí ke spolehlivé funkci v silně zarušeném prostředí a splňující požadované normy na elektromagnetickou odolnost a vyzařování
- předcertifikační měření a konzultační činnost v oblasti EMC elektronických zařízení
 
Výzkum testovacích metod a prostředků výpočetní techniky pro prokazování bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů
 
Expertní činnost v oboru železniční zabezpečovací techniky
 
Vysokofrekvenční technika
- měření anténních systémů a vf kabelových rozvodů
- návrh vf a mikrovlnných obvodů
 
Telekomunikace
- mobilní radiokomunikační systémy
- televizní a multimediální technika
- satelitní komunikace

 

Přenos a rozvod elektrické energie:
- matematické modelování a simulace provozních a poruchových stavů v elektrizační soustavě
- spolehlivost a kvalita dodávané elektrické energie
- vliv distribuovaných zdrojů na provoz elektrizační soustavy
- řídicí, regulační a zabezpečovací systémy v elektrizační soustavě, automatizace a dispečerské řízení
- vlivy elektrizační soustavy na sdělovací vedení a potrubní systémy, protikorozní ochrana potrubních systémů a energetických zařízení
 
Výroba elektrické energie:
- optimalizace fyzikálních principů přeměn energií, hospodárnost energetických zařízení
- využití obnovitelných a nekonvenčních zdrojů energie
- vliv výroby a přenosu elektrické energie na životní prostředí
 
Užití elektrické energie:
- výpočty a měření osvětlovacích soustav
- zvyšování efektivnosti provozu elektrotepelných zařízení a světelných soustav s ohledem na řešení problematiky pracovního a životního prostředí
- elektrotepelné technologie v technice životního prostředí
- simulace fyzikálních jevů při indukčních ohřevech
 
Technika vysokého napětí:
- částečné výboje a lokalizace jejich zdrojů
- výboje v SF6 a jeho směsích
- svodiče přepětí a jejich diagnostika
- přepěťové jevy a jejich měření
- analýza vypínacích procesů, výzkum kontaktních odporů
 
Elektromagnetická kompatibilita:
- odolnost proti impulsnímu elektromagnetickému rušení
- analýza a eliminace rušivých vlivů

Elektrotechnologie a diagnostika:
- fyzikálně-chemické jevy v elektrotechnických materiálech
- interakce technologických a provozních vlivů s materiály a systémy
- návrh a optimalizace izolačních systémů elektrických zařízení
- diagnostika izolačních systémů
- interaktivní diagnostika elektrických silnoproudých systémů
 
Měření elektrických a neelektrických veličin, měřicí technika:
- vývoj speciální měřicí techniky (experimentální elektrooptický přenosový kanál)
- aplikace rozhraní (GP-IB, CAN, USB)
- vývoj SW pro měřicí systémy
- akustická měření a zpracování akustických signálů
- návrh a vyhodnocování experimentů, analýza dat
- aplikace statistických nástrojů pro řízení měřicích a technologických procesů a zabezpečování jakosti
 
Výzkum a vývoj v oblasti technologií pro tyto oblasti:
- materiály a technologie pro elektroniku
- počítačové návrhy elektronických systémů a jejich návaznost na konstrukci a provoz zařízení
- vlivy prostředí na spolehlivost elektronických materiálů a systémů
- návrh a realizace plošných spojů
- diagnostika propojovacích a kontaktních struktur
- mikrovia a embedded technologie
- molekulární elektronika
- senzory a senzorové systémy
- senzorické materiály a jejich depozice
- mikroskopie
- planární součástky a obvody pro vysokofrekvenční elektroniku
 
Řízení průmyslových procesů:
- řízení průmyslových procesů a jejich hodnocení
- analýza, syntéza, modelování a diagnostika procesů
- optimalizace, hodnocení a řízení výkonnosti procesních dějů
- vývoj a hodnocení řídicích struktur pro technologie a diagnostiku
- řízení rizik, analýzy rizik a systémy řízení bezpečnosti informací

Elektromechanika, výkonová elektronika a pohony:

- vývoj regulačních obvodů pro pohony s asynchronním motorem napájeným do statoru i do rotoru
- vývoj regulačních obvodů pro pohony se synchronními motory
- vývoj řídicích systémů a algoritmů pro elektrické pohony na bázi signálových procesorů (DSP)
- vyšetřování negativních účinků polovodičových měničů na napájecí síť a na napájená zařízení
- elektromagnetická kompatibilita v nízkofrekvenčním rušení
- vývoj nových zapojení výkonových polovodičových měničů (včetně zaměření na elektrickou trakci)
- výzkum moderních principů elektromechanických přeměn, využití nových materiálů a reluktančních principů
- problémy rozběhu velkých synchronních motorů a projektování regulačních pohonů s asynchronními motory
- matematické modelování elektrických strojů, nové metody řešení magnetických polí s využitím výpočetní techniky a speciálního SW
- moderní metody měření na elektrických strojích s využitím elektronických měřících a diagnostických zařízení.

Teoretická elektrotechnika

- analýza stacionárních a nestacionárních elektromagnetic­kých polí v lineárním i nelineárním prostředí (dvojdimen­sionální a trojdimensionální úlohy) včetně důsledků, které tato pole vyvolávají (silové působení, namáhání izolačních soustav, výpočet parametrů apod.)
- řešení sdružených úloh více  fyzikálních polí, která se vzájemně ovlivňují
- problémy elektromagneticko-metalurgické, speciálně indukční ohřev a následné kalení
- problémy magneto-hydrodynamické, míchání roztaveného kovu magnetickým polem
- použití integrálních rovnic pro analýzu elektromagnetic­kých polí
- teorie stability magneticky levitovaných tuhých a kapal­ných objektů
- návrh radiálních i axiálních ložisek vytvořených soustavou permanentních magnetů
- analýza a syntéza složitých obvodových systémů, lineár­ních i nelineárních, v ustáleném a v přechodném stavu
- optimalizační problémy v elektrotechnice (aplikace jedno- i víceparametrových optimalizačních metod)